Objevte vše o dni nenásilí

Násilí, které se používá jako nástroj k řešení určitých konfliktů v průběhu dějin, způsobilo vážné problémy v soužití různých kultur a civilizací. V současné době různé organizace pracují ze dne na den, aby podporovaly zviditelnění různých skupin, které vytvářejí takové události, jako je např den nenásilí a podobné dny, týkající se tohoto tématu. V průběhu roku najdeme různé dny, jejichž cílem je vytvořit povědomí o problémech, které je třeba zviditelnit. Mezi dny, které se týkají násilí, můžete najít takové události, jako je mezinárodní den nenásilí.

Historie byla vytvořena na základě válek, nekonečných bojů a porušování lidských práv. Říše byla vytvořena díky zničení národů, porušování svobody a zotročování lidského života. V závislosti na historických dobách civilizace vytvářely různé struktury vlády a útlaku, a ačkoli v mnoha etapách určité kultury vyvíjely agentury pro prosazování práv, vždy existovaly skupiny, které byly ponechány mimo zákonné marže, což způsobilo vyloučení a násilí vůči nim.

Jaké jsou dny klíčového nenásilí?

Sociální hnutí spojená mezinárodní den nenásilí Je jich několik. V kalendáři je mnoho dní nenásilí, zaměřených na různá odvětví obyvatelstva, jako jsou:

  • Den nenásilí dětí
  • 25 den nenásilí proti ženám
  • Mezinárodní den nenásilí, který se nachází v říjnu 2
  • 30 z ledna, školní den nenásilí, který bychom si neměli zaměňovat se dnem nenásilí dětí
  • Mezinárodní den nenásilí a míru.

Všichni z nich, i když pracují v různých oblastech, zaměřují své úsilí na boj proti násilí v různých odvětvích a mají společný cíl: možnost skoncovat s jakoukoli násilnou praxí, která existuje ve světě, což umožní mír k dosažení všech Z toho vyplývá, že občané téže země mohou mít stejná práva a povinnosti

2 Říjen: Mezinárodní den nenásilí

mezinárodní den nenásilíMezinárodní den nenásilí říjen 2 je připomínán, jak je na čase oslava narození Mahátmy Gándhího, A to je, že filozofie Gándhího je založena na využití dialogu pro řešení jakéhokoliv konfliktu.

Byl to 15 v červnu roku 2007, kdy Valné shromáždění Spojených národů, deklarované prostřednictvím usnesení 61 / 271, že XVUMX nenásilí bude zvoleným dnem. Tento den nenásilí byl používán jako světový odkaz k připomenutí různých slavných lidí, kteří bojovali po celý život, aby dosáhli spravedlivější společnosti.

Proč den nenásilí a míru?

Kultura, která tvoří rámec Světového dne nenásilí, je zaměřena na boj za občanská práva a sociální změny, protože cílem je zachovat lidský život pomocí míru jako nástroje.

Mnozí se zajímají o to, co je den nenásilí, a proč se tvrdí den míru a nenásilí. A je to podle odborníků Mezinárodní den nenásilí, pomáhá vytvářet globální povědomí o nadměrném využívání násilí při řešení konfliktů mezi zeměmi a v rámci nich.

To je důvod, proč 2 Říjen den nenásilí je příležitostí pro různé organizace řídit události, které zviditelní přebytek násilí, které existuje ve světě, a to jak přímo, tak sublimálně. Aktivním způsobem obhájit tento den nenásilí můžete se účastnit pochodů organizovaných po celém světě nebo přidružených organizací, které pracují na podpoře vytváření míru a nenásilí prostřednictvím integračních nástrojů. a respekt.

Z tohoto důvodu, pokud se chcete podílet na říjnovém 2 nonviolence den na různých akcích, které se konají ve městech, je nejlepší přistoupit k asociaci související s den nenásilí a míru a nabídnout jim práci.

Je důležité si být vědomi tohoto data, protože je obvyklé, že si myslíme, že je to listopadový mezinárodní den nenásilí, kdy musíme zdůraznit, že je to 2 z října. A je to někdy, že na internetu najdete špatné informace, které mohou vést k nejasnostem.

Listopad 25 den nenásilí proti ženám

Toto téma je jedním z nejvýznamnějších a je v současné době v ústech celého světa. Důvodem je to, že násilí zaměřené na ženy je jedním z pohrom, které ztěžuje civilizaci v pokroku v solidaritě.

El 25 listopad mezinárodní den proti násilí na ženáchZáměrem je zviditelnit všechny modely násilí, které jsou v této skupině vyvíjeny a které jsou v mnoha případech opovrhovány nebo v tichosti.

Důvod existence tohoto data: listopad 25 den nenásilí proti ženám

den nenásilí a míru

Násilí páchané na ženách zahrnuje mimo jiné akty a situace, jako je násilí páchané na základě pohlaví, násilí v porodnictví, obtěžování, znásilnění nebo mzdová nerovnost.

Všechny tyto situace znamenají, že ženy jsou v mnoha aspektech ve srovnání s muži považovány za podřadné, nebo jsou jim přiřazeny genderové role pro pouhou skutečnost, že jsou ženami, jako role pečovatele nebo ženy v domácnosti.

Proč povzbuzovat oslavu listopadu 25 nonviolence?

Boj proti ženskému pohlaví je jedním z nejrozšířenějších bojů proti němu. V roce 1993 vydalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o odstranění násilí páchaného na ženách. A má se za to, že za účelem ukončení nároku 25 den nenásilí a míru je nutné, aby dívky i ženy (které v podstatě tvoří více než polovinu světové populace) žily beze strachu, bez domácí násilí, v bezpečné a spravedlivé společnosti pro ně.

A i když je pravda, že od doby, kdy 25 November 2017 násilí začalo zažívat určité pokroky v povědomí o této věci, dokud nebudou práva dosažena, mnozí se domnívají, že světové společnosti nepostupují spravedlivě a spravedlivě směrem k morálnímu vývoji, hodnoty spravedlnosti a tolerance.

Leden 30 školní den nenásilí a míru

Leden 30 školní den nenásilí a míru Oslava smrti Mahátmy Gándhího, který byl národním a duchovním vůdcem Indie, se slaví. Tento den se slaví od roku 1964, ale to nebylo až do roku 1993, kdy ho OSN poznala.

El Lednový Mezinárodní den nenásilí 30ve školách se konají různé zákony na podporu míru ve světě. Pro tento školní den nenásilí a míru je obvyklé, že se konají aktivity, jako je například příběh den míru a nenásilínebo jsou zpívány i písně týkající se míru, které evokují situaci, která žije v zemi nebo někde na světě.

Proč je v lednu 30 slaven den nenásilí a míru na školách?

Tento den vybírají vzdělávací centra k provádění různých aktivit s malými dětmi. Tyto dny se obvykle konají po celou dobu dítěti a primární etapy, a to má za cíl, aby ti nejmenší znali postavy reprezentující pohyb nenásilí a míru. Mezi nejreprezentativnější postavy patří Mahátma Gándhí, Nelson Mandela, Matka Maria Teresa z Kalkaty nebo Martin Luther King.

Je důležité, že od dětství pracujeme s nejmladšími dětmi na světě nenásilí a všech dnů, které jsou součástí kalendáře týkajícího se dne míru a nenásilí, jako je mezinárodní den proti násilí 25 Listopadu 2 Říjen den nenásilí a mír nebo školní den nenásilí a obtěžování.

19 listopadový světový den bez násilí vůči dětem a mládeži

školní den nenásilíListopad 19 je dětí a mládežemá za cíl zviditelnit zneužití spáchané vůči nejmladším. Bylo to v roce 2000, kdy byl tento den standardně určen za účelem zavedení naléhavých a účinných opatření ze strany států. Kromě toho je listopadový 20 připomínán v součinnosti s Mezinárodním dnem dětí.

Tento den nenásilí pro děti se používá ke zvýšení povědomí o tom, jaké jsou nejběžnější techniky zneužívání nezletilých a jaké nástroje mohou použít k tomu, aby zviditelnili poplašné zvony důvěryhodných dospělých v okolí.

Mezinárodní den nenásilí a prevence sexuálního zneužívání a obtěžování

Zneužívání a vykořisťování dětí a mládeže je problém, který se týká všech zemí světa. A to je, že tento druh zneužívání nerozlišuje rasu, zemi, kulturu ani sociální postavení.

L případy zneužívání a násilí vůči nezletilým stovky organizací a vládních systémů začaly přijímat opatření a zavádět vzdělávací systémy a poplach, aby tyto případy byly oznámeny a mohly tak vytvořit protokoly pro činnost ve všech oblastech: rodiny, vzdělávací centrum jako oblasti volného času ,

Ukazatele násilí na dětech

Odborníci vytvořili seznam nejčastějších ukazatelů, které lze nalézt u dětí a mladých lidí, když trpí nebo trpěli zneužíváním:

  • Fyzické příznaky: poškození intimních oblastí, jako je krvácení, zánět nebo infekce.
  • Psychické symptomy: strach, fobie, opakující se noční můry, neklidný spánek. Špatné chování nebo návratnost v již nabytých dovednostech.
  • Včasné sexuální chování, rodinné a školní vzpoury, špatná akademická výkonnost.

Tento průvodce je navržen tak, aby rodinní příslušníci, přátelé nebo pedagogové mohli v nejmladších příznacích zneužívání odhalit, aniž by jim o tom museli ústně vyprávět.

Závěrečné prohlášení o mezinárodním dni násilí proti nenásilí

Bohužel se zdá, že celý den je mezinárodním dnem násilí, kvůli všem konfliktům, které existují ve světě, a všem zneužíváním, která jsou spáchána ve všech společnostech, ať už jsou považována za civilizovaná či nikoliv.

V závislosti na kultuře každé země a pokroku či neúspěchu v právech, které má, lze pozorovat různé modely násilí. Mnoho lidí si může myslet, že ve vyspělých zemích nebude třeba oslavovat Světový den proti nenásilí, protože předpokládají, že již neexistuje nebo že je málo nebo si zaslouží.

Bohužel je to naopak, násilí je součástí lidské bytosti a je třeba ho nejprve vymýtit, je nutné zvýšit povědomí o jeho existenci a zviditelnit, v jakých případech se objevuje a co je považováno za násilí.

Španělsko vede světový pochod pro mezinárodní den nenásilí

Španělsko je zemí považovanou za první svět v demokratické parlamentní monarchii, s ústavou, která údajně chrání a uděluje práva všem svým občanům.

Pravdou však je, že v posledních dějinách této země došlo k situacím maximálního násilí, a to jak explicitních, tak implicitních. Domácí násilí (jehož dnem je 25 listopadové násilí) zůstává jednou z hlavních potíží, které tuto společnost zaplavují.

Zažila také stádia, ve kterých terorismus ohrožoval každodenní život svých obyvatel. Mezi akty protestu maximálního znepokojení, které bylo viděno přímo, bylo násilí 1 v říjnu, které žilo v Katalánsku kvůli referendu, které bylo zkráceno bezpečnostními silami, které násilně napadly občany. Kvůli této okolnosti Světový den nenásilí 2017 Bylo to zvláště významné.

Pokud vezmeme v úvahu, že Španělsko je jednou z nej civilizovanějších společností, a přesto je tolik útoků proti právům a bezpečnosti jednotlivců, je snadné si představit, co se děje v jiných zemích s nižší nebo žádnou úrovní demokracie nebo ve válce.

Ze všech těchto důvodů existují organizace, které podporují boj za práva lidí, jako je tomu v případě Světový pochod za mír a nenásilí, kteří každoročně pracují na mezinárodní úrovni s cílem zvýšit povědomí občanů a jejich vlád o významu nepoužívání násilí.